کنترل توان DC

ورودی : ولتاژ مثبت یا منفی

خروجی : ولتاژ محافظت شده ورودی

تعداد خروجی ها : 1 تا 60 خط توزیع شده

محافظت ها :

  • ورودی ها : Reverse polarity , over voltage , under voltage , over current for each line
  • خروجی ها : over current , over voltage
  • دما

گزارش ها : جریان ورودی و خروجی ، ولتاژها ، خطاها

ارتباط ها : CAN  , LAN , RS422 , RS485 , RS232

ولتاژ کمکی : 0 ~ Vdc-5

همراه با رابط گرافیکی برای مانیتورینگ و کنترل

کنترل توان dc